REGULAMIN KONKURSU: „Pucharowy Mem”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Klub Sportowy Konstancin.
 2. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na fanpage’u Klubu Sportowego Konstancin pod adresem: https://www.facebook.com/kskonstancin
 4. Organizator zapewnia udział w Konkursie i przyzna nagrody wyłącznie Uczestnikom Konkursu działającym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i spełniającym wymogi określone w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z osób wskazanych przez Organizatora oraz Wykonawcę. Komisja składać się będzie z 3 członków. Zadaniem Komisji poza wyżej wskazanym będzie również wybór zwycięzcy zgodnie z § 6.
 7. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
 9. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 10. Wszelkie informacje w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi i/lub Wykonawcy, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do fanpage’u Klubu Sportowego Konstancin niezależne od Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu do Internetu itp

§2

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 sierpnia 2018 roku o godzinie 22:00, a zostanie zakończony 30 września 2018 roku o godzinie 23:59.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 listopada do godziny 23:00 na oficjalnym fanpage’u Klubu Sportowego Konstancin – https://www.facebook.com/kskonstancin.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.

§3

Regulamin konkursu i wgląd do jego treści

 1. Regulamin konkursu określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.kskonstancin.com.

§4

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie oraz związane z tym udziałem przekazanie danych osobowych dotyczących Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 3. a) posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook
 4. b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu rozumiane jako wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska na Stronie Konkursu oraz na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego
 5. c) akceptuje w całości Regulamin i wyraża bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień
 6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do Konkursu ma ukończone 18 lat, posiada Profil w serwisie Facebook i korzysta z tego serwisu zgodnie z regulaminem. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 8. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Osoba, która uczestnicząc w Konkursie będzie w jakikolwiek sposób ingerować w jego przebieg w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych, użycie narzędzi programistycznych może zostać wykluczona z Konkursu. Osoba, która takim działaniem przyczyni się do poniesienia szkody przez Organizatora lub Uczestnika Konkursu, będzie zobowiązana do naprawienia takiej szkody stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§5

Zasady Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest dodanie w komentarzu do posta konkursowego mema, który został stworzony w oparciu o zdjęcia załączone do posta konkursowego.
 2. W komentarzu pod postem konkursowym jeden Uczestnik może umieścić nieograniczoną liczbę memów.
 3. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach treści wulgarnych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub godzących w dobre imię osób trzecich.
 4. Organizator zachowuje prawo do oceniania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, naruszających dobre imię Organizatora.
 5. Uczestnik oświadcza, że posiada inne niczym nieograniczone prawo do komercyjnego wykorzystania wszelkich materiałów zgłoszonych w ramach Konkursu i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie tych spośród materiałów, co do których nie poinformował Organizatora najpóźniej z dniem zgłoszenia do Konkursu o tym, że nie ma prawa do ich wykorzystywania w niezbędnym zakresie.
 6. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

§6

Wybór zwycięzcy

 1. Każdy wpis zgłoszony do Konkursu podlega wstępnej weryfikacji przez Komisję pod względem formalnej prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Wybór: zwycięzcy zostaną wybrani przez jury w następujący sposób: spośród nadesłanych wpisów jury wybierze 3 zwycięzców.
 3. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni jak w § 7.

§7

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są: szalik Klubu Sportowego Konstancin (za 1. miejsce), bidon Klubu Sportowego Konstancin (za 2. miejsce) oraz dwie opaski Klubu Sportowego Konstancin (za 3. miejsce).
 2. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
 3. Jedna osoba może wygrać tylko jeden raz.

§8

Informacja o przyznanej Nagrodzie i jej wydanie

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o otrzymanej Nagrodzie przez informację na fanpage’u https://www.facebook.com/kskonstancin/
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od opublikowania przez Organizatora listy zwycięzców , Zwycięzcy zobowiązani są wysłać poprzez wiadomość prywatną na Facebooku https://www.facebook.com/kskonstancin/ następujące informacje:
 3. a) imię i nazwisko,
 4. b) adres do wysyłki nagrody
 5. c) numer telefonu
 6. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora po otrzymaniu danych Zwycięzcy, w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności z powodu podania przez Zwycięzcę błędnego adresu email.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania danych lub wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. Nagrodę można również odebrać osobiście w siedzibie Klubu Sportowego Konstancin po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź mailowo.

§9

Prawo do wykorzystania wpisów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych wpisów w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora oraz autorskie prawa majątkowe do tych wpisów, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.
 2. Z chwilą wskazaną w ust. 1 Organizator nabywa również prawa zależne do zwycięskich praw, w tym prawo do dokonywania w nich zmian, przeróbek, opracowań i tłumaczeń.
 3. Z tytułu przejścia na Organizatora prawa własności wpisów oraz autorskich praw majątkowych uczestników konkursu nie należy się wynagrodzenie.

§10

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres mailowy rafalipski9@gmail.com z tematem wiadomości „Reklamacja Konkurs”.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia nagród Zwycięzcom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailem w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

§11

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Klub Sportowy Konstancin dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Klub Sportowy Konstancin w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę . Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§12

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz aplikacji konkursowej.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Odwołanie Konkursu zostanie ogłoszone w taki sam sposób jak ogłoszono Konkurs.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie fanpage’u Klubu Sportowego Konstancin uniemożliwiające ewentualne wzięcie udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, w tym sytuacje, w których Uczestnik z powodu awarii swojego komputera lub kłopotów z połączeniami internetowymi nie mógł zgłosić uczestnictwa.
 7. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

§13

 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty jego umieszczenia na stronie internetowej www.kskonstancin.com oznaczonej w treści Regulaminu.
 2. O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy Uczestnicy będą powiadomieni przez Organizatora na stronie konkursowej pod adresem: https://www.facebook.com/kskonstancin
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wpisów konkursowych stworzonych w ramach Konkursu, jak również publikację wpisów konkursowych wraz z imionami i nazwiskami autorów na stronie portalu ww.facebook.com, pod adresem: https://www.facebook.com/kskonstancin/
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.